Categorienavigatie

Contentverzamelaar

In- en uitloop

 

Inloop

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking voor beroepsfouten gemaakt vóór aanvang van de verzekeringsperiode.

Als u een lopende verzekering beëindigt, stopt eveneens de dekking op de dag dat u de verzekering hebt beëindigd. Gemaakte fouten die na de beëindiging van de verzekering worden ontdekt, zijn dan niet langer verzekerd. Ook al zijn deze gemaakt tijdens de (voorgaande) verzekeringsperiode. Het is daarom verstandig om inloop in overweging te nemen.

Het is mogelijk om meerdere jaren inloop-periode te verzekeren. Hiervoor verlangen wij een eenmalige meerpremie van ca. 50% van de jaarpremie voor 3 jaar inloop. Het is mogelijk om meer jaren inloop te verzekeren.

U vraagt de inloop-periode aan op het aanvraagformulier.


 

Achtergrond

Normaal gesproken sluiten de verzekeringsvoorwaarden voor beroepsaansprakelijkheid schadeclaims uit die ontstaan zijn vóór de ingangsdatum van de verzekering. In de praktijk komen schadeclaims pas na bepaalde tijd naar boven.  Er is dus een inlooprisico in de volgende twee gevallen:

a) U voert al langer werkzaamheden uit, maar had nog geen beroepsaansprakelijkheids-verzekering.
b) U stapt over van de ene naar de andere verzekering.

Bij het aangaan van een (nieuwe) verzekering krijgt u dus te maken met het inlooprisico. Voor de verzekering voor de Arbeidsdeskundige hebben wij een inloop-clausule bedongen, zodat u geen 'gat in uw verzekeringsdekking' heeft. Deze inloop-clausule houdt het volgende in:

ad a) U heeft nog geen verzekering. U kunt het inlooprisico voor 3 jaar optioneel meeverzekeren. De meerpremie is eenmalig 55%  van de jaarpremie.
​​​​​​​ad b) U heeft een voorgaande beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In dit geval is additionele inloop voor 3 jaar gratis meeverzekerd. Stuur uw voorgaande polis met uw aanvraag mee.


 

Nadere uitleg over het inlooprisico.

Inloop laat zich het gemakkelijkst beschrijven als je het bekijkt in relatie tot het ‘oude'  "loss occurrence".

Loss occurrence, betekent dat de verzekering dekking biedt voor schades die in de verzekeringsperiode zijn ontstaan. Hier gaat het om het moment van ontstaan. Dit moment kan jaren terug zijn. Voor verzekeraars vraagt dit systeem een lange adem, want jaren na afloop van het verzekeringsjaar kan er nog een claim gemeld worden. Het moment waarop de schade wordt gemeld is niet van belang.

Sinds 1996 zijn verzekeraars overgegaan naar het "claims-made" systeem. Claims-made zegt het al: hier is het moment bepalend waarop de schade wordt gemeld (the claim is made). Heeft men een verzekering op claimsmade basis dan is er dekking op het moment van melden. Discussie rond het moment waarop de schade is ontstaan is niet meer van belang.

Bij het overstappen van de ene verzekeraar naar de andere, zou het risico over de voorgaande jaren bij de nieuwe claimsmade verzekeraar komen te liggen. In feite loopt de nieuwe verzekeraar risico voor alle fouten die in de voorgaande periode zouden kunnen zijn gemaakt, maar over deze periode heeft zij geen premie ontvangen.

Verzekeraars hebben de deur naar deze onbeperkte claims uit het verleden dicht gehouden. De claimsmade verzekeringsvoorwaarden sluiten gewoonlijk het voor- of inlooprisico uit. Bij overstappen naar een nieuwe verzekering dient men derhalve altijd bijzondere aandacht te besteden aan het inlooprisico.


 

Uitloop

Bij bedrijfsbeëindiging is het mogelijk om tegen een bescheiden premie extra jaren uitloop te verzekeren. In dat geval zijn de aanspraken verzekerd die na de verzekeringsperiode maar voor de einddatum van de uitloopdekking zijn ingesteld en bij verzekeraar zijn gemeld. 

Ook hier geldt dat een aanspraak voor het eerst tijdens de looptijd van de verzekering moet worden gemeld. Een melding na de beëindigingsdatum, valt in principe niet meer onder de dekking. Ook al was de aanspraak ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering.

Wenst u de verzekering te beëindigen, bekijk goed of er zich geen omstandigheden hebben voorgedaan waaruit een mogelijke claim zou kunnen ontstaan.