Categorienavigatie

Contentverzamelaar

Waarom een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

 

Wanneer heeft u een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering nodig?

Een ondernemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig als zij advies verzorgt.

 • Verplichtstelling door opdrachtgevers zoals de overheid
 • Voorwaarde lidmaatschap branche- of beroepsvereniging
 • Verplicht gesteld vanuit wetgeving
 • Algemene voorwaarden bieden niet genoeg bescherming
 • Professionals verzekeren hun vermogen tegen beroepsfouten

 

Waarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

 

Uitsluitingen

 

Bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn onder andere de volgende aanspraken uitgesloten:

 • voortvloeiend uit of verband houdend met het toezeggen of garanderen van resultaten, rendementen, enz.
 • in verband met het verstrekken van medicijnen en/of het verrichten van medische handelingen;
 • voor schade geleden door verzekerde zelf, waaronder het honorarium, salaris, voorschotten en onkosten van verzekerde;
 • in verband met inbreuk op intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals auteurs- en patentenrechten alsmede oneerlijke concurrentie;

Verzekerde bedragen

 

Beroepsaansprakelijkheid

Voor de beroepsaansprakelijkheid kunt u kiezen uit de verzekerde bedragen

EUR 250.000,-    per aanspraak en     500.000,- per jaar
EUR 500.000,-    per aanspraak en  1.000.000,- per jaar

Het eigen risico is EUR 1.000,- per aanspraak.
​​​​​​​Hogere verzekerde bedragen op aanvraag.

Bovendien geldt er voor het bedrag voor juridische kosten op de beroepsaansprakelijkheidsdekking:

 • Dekking voor kosten van verweer (rechtsbijstand) ook boven het verzekerd bedrag met een maximum van eenmaal het betreffende verzekerde bedrag;

 • Het eigen risico is niet van toepassing op kosten van verweer.

 

Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)

 • Voor de bedrijfsaansprakelijkheid is het verzekerde bedrag

 • EUR 1.250.000,- per aanspraak en  2.500.000,- per jaar.

 • Het eigen risico is EUR 100,- per aanspraak

Kenmerken

 

Wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de arbeidsdeskundige biedt dekking voor de aansprakelijkheid van de arbeidsdeskundige ten gevolge van beroepsfouten waardoor een derde schade lijdt. De verzekering is een combinatie van beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. De verzekeringsvoorwaarden zijn specifiek ontwikkeld voor de arbeidsdeskundige lid van Nobco of Noloc.


Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De verzekering biedt dekking indien u of uw werknemers schade aan derden toebrengen. Schade aan uw opdrachtgever of derde kan ontstaan omdat u bij werkzaamheden bij uw klant iets omstoot of wanneer een klant bij u op de zaak struikelt over een losliggend tapijt. Ook uw hoedanigheid als werkgever is in deze verzekering meeverzekerd.


Keuze hoedanigheid / hoedanigheidsomschrijving

De hoedanigheid bepaalt voor welke werkzaamheden u verzekerd bent. De hoedanigheid staat vermeld op het polisblad.

Let op. Voert u werkzaamheden uit buiten de gangbare activiteiten van de hoedanigheid, dan bent u voor fouten door die werkzaamheden niet verzekerd.

Het is vaak mogelijk om de hoedanigheid uit te breiden. Als arbeidsdeskundige kunt u ook case management voor opdrachtgevers verrichten. Het is dan wel zo plezierig om dit eveneens te laten verzekeren. Vaak is het mogelijk om (neven)activiteiten onder de dekking te laten vallen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Voor wie bestemd?

 

Verzekeringen van Cover arbeidsdeskundige zijn bestemd voor de Nederlandse professionele arbeidsdeskundige en/of casemanager.

De verzekering is bestemd voor iedere zelfstandige persoon die een onderneming voert (zzp) of onderneming als rechtspersoon.

Een Kvk inschrijving is vereist. Zonder een Nederlandse Kvk inschrijving kunt u de verzekering niet aanvragen.

Verzekeraar

 

De verzekeraar

Chubb Pro

Chubb Pro is dé nieuwe specialistische afdeling van Chubb op het gebied van beroepsaansprakelijk-heid. Chubb Pro staat voor Chubb Professional en bestaat uit een team van ervaren medewerkers op het gebied van beroepsaansprakelijkheid. Wij staan voor kennis en expertise, service en flexibiliteit. Onze hoogwaardige en op maat gemaakte producten van Chubb Pro richten zich op een aantal professionele dienstverleners, waaronder arbeidsdeskundigen.

Chubb European Group SE

Marten Meesweg 8-10
3068 AV Rotterdam


Siriusdreef 2
2132 WT Hoofddorp

www.chubb.com
Mail: informatie@chubb.com
K.v.K. Amsterdam: 34322621

Wereldwijd gespecialiseerde verzekeringsoplossingen voor bedrijven

Niet alle verzekeraars zijn hetzelfde. U heeft een keus. Chubb is de verzekeraar voor klanten die kiezen voor uitzonderlijke dekking en service. Wij bieden zowel gespecialiseerde als traditionele schadeverzekeringen aan, via geselecteerde makelaars en tussenpersonen. Daarnaast kenmerkt Chubb zich door haar financiële kracht, superieure schadebehandeling en een uitgebreid internationaal netwerk van Chubb kantoren.

Wij staan wereldwijd bekend om onze innovatieve verzekeringsoplossingen voor bedrijven en hun bestuurders - van financiële instellingen tot ICT-bedrijven -, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast zijn wij een belangrijke aanbieder van borgstellingen, garanties en andere alternatieve financiële oplossingen.

Chubb Insurance Company of Europe SE is onderdeel van de in 1882 in de Verenigde Staten opgerichte Chubb Group of Insurance Companies, een van de meest vooraanstaande verzekeringsorganisaties in de wereld. De moedermaatschappij, de Chubb Corporation, staat genoteerd aan de New York Stock Exchange. In Europa heeft Chubb 32 kantoren in 12 landen. Het Nederlandse kantoor bevindt zich in Hoofddorp en telt 70 enthousiaste en professionele medewerkers.

Financiële kracht

Door onze financiële kracht kunnen klanten erop vertrouwen dat wij schaden kunnen betalen, nu en in de toekomst. Het betekent tevens dat wij kunnen investeren in belangrijke diensten voor onze klanten zoals loss control en nieuwe producten. De hoge ratings die wij, als een van de weinige Europese verzekeraars, regelmatig ontvangen van de gerenommeerde onafhankelijke rating bureaus zijn het bewijs van onze financiële kracht.

Hoedanigheid

 

De verzekeringsvoorwaarden zijn specifiek ontwikkeld voor de arbeidsdeskundige en daarmee de enige voorwaarden in Nederland die speciaal zijn afgestemd op de praktijk van de zelfstandige arbeidsdeskundige.

Hoedanigheid

Aan de hand van de hoedanigheidsomschrijving wordt de reikwijdte van de dekking vastgesteld. De verzekering biedt onder meer dekking voor werkzaamheden op het gebied van:

 • arbeidsdeskundige onderzoeken

 • trajecten 2e spoor

 • advisering inzake sociale zekerheidsvraagstukken

 • advisering en begeleiding bij werkzaamheden m.b.t. de Wet Verbetering Poortwachter

 • individuele trajectbegeleiding naar ander werk / andere werkgever

 • onderzoek en begeleiding van re-integratiemogelijkheden

 • onderzoek naar de status structureel functioneel beperkt en arbeidsgehandicapte

 • advies over subsidies en werkvoorzieningen in het algemeen

 • onderbouwen en aanvragen van subsidies, premiekorting en dergelijke bij herplaatsingen

 • onderzoek naar mogelijkheden rondom wet Amber en artikel 29 lid B "no risk polis"

 • vaststelling van loonwaarde bij herplaatsing

 • werkplekonderzoek

Ook voor werkzaamheden die dicht tegen arbeidskunde aanliggen, kunnen wij dekking bieden. Denk hierbij aan:

 • coachen van ondernemers bij arbeidsongeschiktheid (zodat zij weer kracht vinden om aan de slag te gaan)

 • arbeidsdeskundige begeleiding bij letselschade in combinatie met herstelcoaching.


Let op! De tekst op dit portaal geeft een zo getrouw mogelijke indruk van de verzekeringsdekking. Aan de tekst op het portaal kunt u echter geen rechten ontlenen. Voor de verzekeringsdekking gelden uitsluitend de van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden.

In- en uitloop

 

Inloop

In beginsel biedt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking voor beroepsfouten gemaakt vóór aanvang van de verzekeringsperiode.

Als u een lopende verzekering beëindigt, stopt eveneens de dekking op de dag dat u de verzekering hebt beëindigd. Gemaakte fouten die na de beëindiging van de verzekering worden ontdekt, zijn dan niet langer verzekerd. Ook al zijn deze gemaakt tijdens de (voorgaande) verzekeringsperiode. Het is daarom verstandig om inloop in overweging te nemen.

Het is mogelijk om meerdere jaren inloop-periode te verzekeren. Hiervoor verlangen wij een eenmalige meerpremie van ca. 50% van de jaarpremie voor 3 jaar inloop. Het is mogelijk om meer jaren inloop te verzekeren.

U vraagt de inloop-periode aan op het aanvraagformulier.


 

Achtergrond

Normaal gesproken sluiten de verzekeringsvoorwaarden voor beroepsaansprakelijkheid schadeclaims uit die ontstaan zijn vóór de ingangsdatum van de verzekering. In de praktijk komen schadeclaims pas na bepaalde tijd naar boven.  Er is dus een inlooprisico in de volgende twee gevallen:

a) U voert al langer werkzaamheden uit, maar had nog geen beroepsaansprakelijkheids-verzekering.
b) U stapt over van de ene naar de andere verzekering.

Bij het aangaan van een (nieuwe) verzekering krijgt u dus te maken met het inlooprisico. Voor de verzekering voor de Arbeidsdeskundige hebben wij een inloop-clausule bedongen, zodat u geen 'gat in uw verzekeringsdekking' heeft. Deze inloop-clausule houdt het volgende in:

ad a) U heeft nog geen verzekering. U kunt het inlooprisico voor 3 jaar optioneel meeverzekeren. De meerpremie is eenmalig 55%  van de jaarpremie.
​​​​​​​ad b) U heeft een voorgaande beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In dit geval is additionele inloop voor 3 jaar gratis meeverzekerd. Stuur uw voorgaande polis met uw aanvraag mee.


 

Nadere uitleg over het inlooprisico.

Inloop laat zich het gemakkelijkst beschrijven als je het bekijkt in relatie tot het ‘oude'  "loss occurrence".

Loss occurrence, betekent dat de verzekering dekking biedt voor schades die in de verzekeringsperiode zijn ontstaan. Hier gaat het om het moment van ontstaan. Dit moment kan jaren terug zijn. Voor verzekeraars vraagt dit systeem een lange adem, want jaren na afloop van het verzekeringsjaar kan er nog een claim gemeld worden. Het moment waarop de schade wordt gemeld is niet van belang.

Sinds 1996 zijn verzekeraars overgegaan naar het "claims-made" systeem. Claims-made zegt het al: hier is het moment bepalend waarop de schade wordt gemeld (the claim is made). Heeft men een verzekering op claimsmade basis dan is er dekking op het moment van melden. Discussie rond het moment waarop de schade is ontstaan is niet meer van belang.

Bij het overstappen van de ene verzekeraar naar de andere, zou het risico over de voorgaande jaren bij de nieuwe claimsmade verzekeraar komen te liggen. In feite loopt de nieuwe verzekeraar risico voor alle fouten die in de voorgaande periode zouden kunnen zijn gemaakt, maar over deze periode heeft zij geen premie ontvangen.

Verzekeraars hebben de deur naar deze onbeperkte claims uit het verleden dicht gehouden. De claimsmade verzekeringsvoorwaarden sluiten gewoonlijk het voor- of inlooprisico uit. Bij overstappen naar een nieuwe verzekering dient men derhalve altijd bijzondere aandacht te besteden aan het inlooprisico.


 

Uitloop

Bij bedrijfsbeëindiging is het mogelijk om tegen een bescheiden premie extra jaren uitloop te verzekeren. In dat geval zijn de aanspraken verzekerd die na de verzekeringsperiode maar voor de einddatum van de uitloopdekking zijn ingesteld en bij verzekeraar zijn gemeld. 

Ook hier geldt dat een aanspraak voor het eerst tijdens de looptijd van de verzekering moet worden gemeld. Een melding na de beëindigingsdatum, valt in principe niet meer onder de dekking. Ook al was de aanspraak ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering.

Wenst u de verzekering te beëindigen, bekijk goed of er zich geen omstandigheden hebben voorgedaan waaruit een mogelijke claim zou kunnen ontstaan.